preloader
A box of Sun-Maid raisins beside a brown-bag lunch

Vilkår for bruk

Velkommen til vårt nettsted www.sunmaid.no. Sun-Maid Growers of California (heretter kalt ”Sun-Maid”) driver dette nettstedet som en tjeneste for kundene sine. Ved å bruke dette nettstedet (heretter kalt “nettstedet”) samtykker du i å følge og være bundet av disse brukervilkårene. Les nøye gjennom vilkårene under. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet eller nettstedets produkter og tjenester.

Sun-Maids personvernerklæring:
Sun-Maid forplikter seg til å opprettholde personvernet og sikkerheten rundt all informasjon om deg som du gir til Sun-Maid, eller som vi samler inn fra deg når du bruker nettstedet. Vi samler inn og bruker denne informasjonen i henhold til Sun-Maids personvernerklæring, som du bør lese gjennom. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at din informasjon blir brukt i samsvar med vår personvernerklæring og bekrefter at alle opplysninger som du gir til oss, er korrekte.

AVTALE
1. Godkjenning av avtalen
I denne avtalen står “vi”, “oss”, “vår” og “selskapet” for Sun-Maid og deres overtakende selskaper, partnere, tilknyttede selskaper og representanter. “Du” henviser til deg som bruker dette nettstedet. Du gir ditt samtykke til de vilkår som er angitt i disse brukervilkårene (“avtalen”) hva angår vårt nettsted. Denne avtalen og vår personvernerklæring utgjør den fullstendige og eneste avtalen mellom deg og oss og erstatter alle tidligere eller nåværende avtaler, fremstillinger, garantier og overenskomster når det gjelder nettstedet eller det innhold, de produkter eller tjenester som tilbys av eller gjennom nettstedet og innholdet i denne avtalen. Avtalen kan når som helst endres av oss. Slike endringer vil bli meddelt på nettstedet i rimelig tid før de trer i kraft. Den nyeste avtalen vil bli publisert på nettstedet, og du bør lese gjennom denne avtalen før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet samtykker du i å være bundet av vilkårene i den sist publiserte avtalen.
Denne avtalen ble publisert 20 juni 2021.

2. Opphavsrett og varemerker
Innholdet, organisasjonen, illustrasjonene, designen, kompileringen, den magnetiske eller digitale konverteringen og andre forhold som angår nettstedet, er beskyttet av gjeldende amerikansk og internasjonal opphavsrett, varemerkerettigheter og annen eiendomsrett (herunder immaterielle rettigheter). ”SUN-MAID” og andre merker er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun-Maid. Andre produkter, selskapsnavn og annet innhold som vises på nettstedet, kan være varemerker eller opphavsrettigheter som tilhører en tredjepart. Enkeltdokumenter på denne serveren kan ha forskjellige opphavsrettslige vilkår, som da er angitt i dokumentet. Du har ikke lov til å kopiere, spre, bruke eller publisere innhold fra nettstedet, eller noen del av nettstedet, med unntak av det som er tillatt ifølge denne avtalen. Du har ikke eiendomsrett til noe innhold, dokument eller annet materiale som vises på nettstedet. Det at Sun-Maid publiserer informasjon eller materiale på nettstedet, innebærer ikke at rettighetene til informasjonen eller materialet opphører å gjelde.

3. Begrenset bruksrett
Visning, utskrift eller henting av innhold, illustrasjoner, skjemaer eller dokumenter fra nettstedet gir deg bare en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som kun er til for din personlige bruk og ikke for publisering, spredning, overdragelse, underlisensiering, salg, utarbeidelse av avledede verk eller annen bruk. Alle meddelelser om varemerker, opphavsrett og eiendomsrett skal bli stående urørte. Ingen del av innholdet, skjemaene eller dokumentene kan gjengis i noen form eller inkluderes i noe elektronisk eller mekanisk system for informasjonsgjenfinning annet enn for din personlige bruk (men ikke for salg eller spredning).

4. Redigering, sletting og endring
Vi forbeholder oss retten til etter eget valg å redigere eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet, når som helst og uten varsel.

5. Innsending av innhold
Innsending av innhold (uansett form):
Hvis du sender inn innhold eller kreative forslag, ideer, notater, bilder, konsepter eller annen informasjon (heretter kalt “innholdet”), utgjør innholdet Sun-Maids eiendom. Ikke noe innhold vil bli omfattet av taushetsplikt fra Sun-Maids side, og Sun-Maid kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk eller offentliggjøring av noe innhold. Du forsikrer og bekrefter herved at du har alle nødvendige rettigheter i og til det innholdet du sender inn, og at innholdet verken krenker tredjeparts eiendomsrettigheter eller andre rettigheter eller inneholder informasjon som er ærekrenkende, bedragersk eller ulovlig på annen måte. Dessuten bekrefter du at du frafaller alle eventuelle ideelle rettigheter til det innholdet du sender inn. (I Norge innebærer ideelle rettigheter at opphavsmannen har krav på å bli navngitt på eksemplarer av et verk, og at dersom andre endrer verket, må det skje på en måte som ikke er krenkende for opphavsmannen eller verkets anseelse.) Uten begrensning av det foregående skal Sun-Maid anses være eneinnehaver av alle nå kjente eller senere eksisterende rettigheter til slikt innhold, uansett form, og skal ha rett til ubegrenset bruk av innholdet til hvilket som helst formål, både kommersielt eller annet, uten kompensasjon til den som har sendt inn innholdet. Sun-Maid støtter ikke og har ikke kontroll over innhold som andre sender til nettstedet. Innhold som blir sendt inn til nettstedet, blir ikke alltid gransket av Sun-Maid før publisering og gjenspeiler ikke nødvendigvis Sun-Maids oppfatning eller policyer. Sun-Maid gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder innhold som andre sender til nettstedet, eller korrektheten eller påliteligheten til annet innhold eller materiale på nettstedet. Sun-Maid forbeholder seg likevel retten til å hindre deg i å sende inn innhold til nettstedet og til å redigere, endre og/eller fjerne innhold av hvilken årsak som helst uten forhåndsvarsel.
Samtykke til å kontakte deg:
Ved å bruke nettstedet, sende inn en forespørsel eller annen anmodning om informasjon samtykker du i at vi (eller ved behov en tredjepart) på din anmodning kontakter deg på telefon, e-post eller annen måte. Samtykket opphever alle eventuelle anmodninger du tidligere har gjort om ikke å bli kontaktet av Sun-Maid, og eventuell tidligere reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame. Hvis du ber om informasjon via www.sunmaid.no, eller hvis du kontakter Sun-Maid på e-post, brev, fasttelefon eller mobiltelefon (direkte eller indirekte), innebærer din anmodning om telefonkontakt eller annen kontakt at tidligere anmodninger om ikke å bli kontaktet blir tilsidesatt, noe som fritar Sun-Maid fra ansvar for en slik kontakt i henhold til nasjonal lovgivning, herunder nasjonal lovgivning som gjennomfører EU-direktiv 2002/58/EF om personvern og elektronisk kommunikasjon.

6. Kompensasjon
Du samtykker i å forsvare og kompensere Sun-Maid og i å holde Sun-Maid, deres tilknyttede selskaper og respektive styrer, ledere, medarbeidere og oppdragstakere (heretter kalt “tilknyttede parter”) skadesløse for alle eventuelle krav og rettslige skritt samt tap, ansvar og erstatningskrav, kostnader og utgifter (inklusive rimelige honorarer og kostnader for advokat) som er et resultat av eller oppstår i forbindelse med:
a) at materiale som du publiserer eller på annen måte stiller til rådighet, krenker en persons opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, mønsterrettighet, patent eller annen immateriell rettighet, eller innebærer ærekrenkelse av en person eller bryter personens rett ved kommersiell bruk av vedkommendes navn og bilde eller rett til privatliv
b) eventuelle uriktige fremstillinger du gjør i forbindelse med din bruk av nettstedet
c) at du ikke følger bestemmelsene og vilkårene i denne avtalen
d) krav angående ansvar, tap, erstatning og/eller utgifter som er et resultat av eller angår din tilgang til og bruk av nettstedet, inklusive informasjon du har fått gjennom nettstedet
Uten at det berører det ovennevnte, forbeholder Sun-Maid seg retten til på egen bekostning å overta hele forsvaret for og kontrollen av eventuelle saker som du ellers kan bli erstatningspliktig for, og i så fall forplikter du deg til å samarbeide fullt ut med det forsvar som representerer Sun-Maid.

7. Ikke-overførbar
Din rettighet til å bruke nettstedet er ikke overførbar. Eventuelle passord eller rettigheter du har fått for å få informasjon eller dokumenter, er ikke-overførbare.

8. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske feilaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten varsel. Sun-Maid kan også forbedre og/eller endre de produkter og/eller tjenester som er beskrevet i informasjonen, når som helst og uten varsel. Tilgangen til vårt nettsted gis midlertidig, og vi kan ikke holdes ansvarlige hvis nettstedet på et tidspunkt ikke er tilgjengelig av en eller annen grunn. Ved behov kan vi stenge for tilgangen til nettstedet eller stenge det ned på ubestemt tid.
INFORMASJON FRA ELLER GJENNOM NETTSTEDET BLIR GITT I EKSISTERENDE OG TILGJENGELIG STAND. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER SUN-MAID SEG ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER (HERUNDER FRASKRIVELSE AV ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNHETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). DEN INFORMASJONEN OG DE TJENESTENE SOM BLIR GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE PROGRAMFEIL, FEIL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. SUN-MAID OG DERES TILKNYTTEDE PARTER KAN IKKE PÅ NOEN MÅTE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIN BRUK AV SLIK INFORMASJON ELLER SLIKE TJENESTER. I SÆRDELESHET KAN VI IKKE HOLDES ANSVARLIGE DERSOM VI IKKE KAN UTFØRE TJENESTENE PÅ GRUNN AV FORCE MAJEURE. SOM EN BEGRENSNING AV DETTE KAN VI OG VÅRE TILKNYTTEDE PARTER IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER UTILSIKTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER SKADESERSTATNING FOR ØKONOMISK TAP, TAPT FORTJENESTE, RETTSTVIST ELLER LIGNENDE), UANSETT OM DE SKYLDES AVTALEBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD (HERUNDER UAKTSOMHET), PRODUKTANSVAR ELLER NOE ANNET, SELV OM VI ER BLITT UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SLIKE SKADER. FRASKRIVELSEN ANGITT OVENFOR ER EN GRUNNLEGGENDE DEL AV OVERENSKOMSTEN MELLOM SUN-MAID OG DEG. DET VILLE IKKE VÆRE MULIG Å STILLE DETTE NETTSTEDET OG INFORMASJONEN TIL RÅDIGHET UTEN SLIKE BEGRENSNINGER. DE RÅDENE ELLER DEN INFORMASJONEN DU MOTTAR MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG FRA NETTSTEDET, MEDFØRER ALDRI NOEN ANSVARSFORPLIKTELSE, FREMSTILLING ELLER GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN.
VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER FORÅRSAKET AV VIRUS PÅ NETTSTEDET. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN SLAGS UFORUTSETTE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER TAP AV FORTJENESTE) SOM KAN SKYLDES BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER AT NETTSTEDET IKKE KAN BRUKES. SUN-MAID ER IKKE ANSVARLIG FOR OG BEKREFTER IKKE NOE VEDRØRENDE BRUKEN AV, ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV, MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET HVA ANGÅR KORREKTHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG VIL UNDER ALLE OMSTENDIGHETER MAKSIMALT TILSVARE DEN INNKJØPSPRISEN DU EVENTUELT BETALER FOR DE VARER, TJENESTER OG/ELLER DEN INFORMASJON SOM STILLES TIL RÅDIGHET I DE TRE (3) MÅNEDENE SOM GÅR FORUT FOR DET TILTAKET ELLER DEN MANGEL PÅ TILTAK SOM FORÅRSAKET SKADEN.
Dette påvirker ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for bedragersk uriktig informasjon eller uriktig informasjon om grunnleggende opplysninger, og heller ikke annet ansvar som vi i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan fraskrive oss eller begrense.

9. Mindreårige
Hvis du har gitt samtykke til å la ditt mindreårige barn eller et barn som du er foresatt for (en “mindreårig”), bruke dette nettstedet, godtar du at du alene er ansvarlig for:
a) den mindreåriges atferd på Internett
b) å overvåke den mindreåriges tilgang til og bruk av nettstedet
c) følgene av den mindreåriges eventuelle bruk av nettstedet

10. Tjenester fra tredjepart
Vi gir tilgang til eller markedsfører kommersielle nettsteder fra tredjeparter (“detaljhandlere”) der du kan kjøpe bestemte varer og tjenester. Du er klar over at vi ikke ligger bak eller kontrollerer de produktene og tjenestene som detaljhandlerne tilbyr. Detaljhandlerne er ansvarlige for alle aspekter av ordrehåndtering, levering, fakturering og kundeservice. Vi er ikke part i transaksjonene mellom deg og detaljhandlerne. DU SAMTYKKER I AT BRUKEN AV SLIKE DETALJHANDLERE SKJER PÅ EGEN RISIKO OG UTEN AT VI PÅ NOEN MÅTE KAN HOLDES ANSVARLIG VERKEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUSIVE GARANTIER OM EIENDOMSRETT, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, SALGBARHET ELLER IKKE-KRENKELSE. VI KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG DETALJHANDLERE, ELLER FOR NOEN ANNEN INFORMASJON SOM FOREKOMMER PÅ DETALJHANDLERES NETTSTEDER ELLER NOE ANNET NETTSTED SOM ER LENKET TIL VÅRT NETTSTED.
Inkludering av annonser fra tredjepart på nettstedet innebærer ikke noen anbefaling, godkjenning eller garanti fra Sun-Maids side vedrørende kvaliteten på de varer/tjenester som blir markedsført, eller noen andre egenskaper eller kvaliteter når det gjelder detaljhandleren eller deres varer/tjenester. Du samtykker uttrykkelig i ikke å stole på eventuelle påstander på dette nettstedet hva angår kvaliteten på de varer/tjenester som blir markedsført. I den utstrekning som ønskes, skal du gjøre alle nødvendige rimelige undersøkelser om kvaliteten, tilstrekkeligheten, lovligheten, egnetheten og evnen hos detaljhandlerens varer/tjenester til å oppfylle dine behov. Detaljhandleren har ikke myndighet til å binde Sun-Maid på noen måte til saker vedrørende blant annet garantier, tilstrekkeligheten hos varer og andre anliggender.

11. Tredjeparts handelspolicyer
Alle detaljhandlernes regler, policyer (herunder personvernerklæringer) og driftsrutiner vil gjelde for deg mens du besøker slike nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for informasjon som detaljhandlere gir. Vi og detaljhandlerne er uavhengige leverandører, og ingen av partene har rett til å gjøre fremstillinger eller forpliktelser på vegne av den andre.

12. Betaling
Hvis du kjøper noe av oss, bekrefter og garanterer du at:
a) all kredittinformasjon som du gir, er korrekt og fullstendig
b) alle kostnader som du pådrar deg, vil bli innfridd av ditt kredittkortselskap
c) du vil betale de kostnadene du pådrar deg etter de angitte prisene, inklusive gjeldende avgifter

13. Lenker til andre nettsteder
Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet, korrektheten eller de oppfatningene som uttrykkes på disse nettstedene, og vi verken undersøker, overvåker eller kontrollerer nettstedenes korrekthet eller fullstendighet. Inkludering av et lenket nettsted på vårt nettsted innebærer ikke at vi godkjenner eller støtter det lenkede nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettstedet vårt og besøke nettstedet til en tredjepart, skjer dette på egen risiko.

14. Policy om opphavsrettsinngrep
Sun-Maid forbeholder seg retten, men ikke forpliktelsen til å si opp din tillatelse til å bruke nettstedet dersom selskapet etter eget forgodtbefinnende fastslår at du deltar i en virksomhet som gjør inngrep i tredjeparts opphavsrett. Dette omfatter påståtte inngrepshandlinger, enten de skjer for første gang eller gjentas, uansett om materialet eller virksomheten i siste instans anses å være en overtredelse eller ikke. Sun-Maid tilpasser seg og legger seg ikke i vanlige tekniske tiltak som opphavsrettsinnehavere tar for å beskytte sitt materiale. Sun-Maid har innført rutiner for å ta imot skriftlige meldinger om påståtte inngrep i opphavsretten og for å behandle slike påstander. Representanten som er oppnevnt for å ta imot meldinger om inngrep i opphavsretten, er:

Sun-Maid markedsføres, selges og distribueres i Norge av Arvid Nordquist. Dermed bør alle spørsmål og saker fra både deg som forbruker og deg som kunde gå til oss på Arvid Nordquist.

Tel vxl: +46 8 799 18 00
Epost: info@arvidnordquist.se

Adresse:

Arvid Nordquist Norge
Drammensveien 288
0283 Oslo

Dessuten skal alle skriftlige meldinger om nedsettende kommentarer eller andre aktiviteter som gjør inngrep i en tredjeparts rettighet, uansett om det dreier seg om en opphavsrett, en patent, et varemerke eller en annen rettighet, sendes til vår oppnevnte representant ovenfor. Meldingene må inneholde all følgende informasjon:
a) en fysisk eller elektronisk underskrift fra en person som har myndighet til å representere
1) innehaveren til en enerett som det hevdes at et inngrep er gjort mot
eller
2) den ærekrenkede personen;
b) opplysning om det opphavsrettslig beskyttede verket som påstås å ha vært gjenstand for inngrep, eller, dersom flere opphavsrettslige verk på ett enkelt nettsted dekkes av én enkelt melding, en representativ liste over alle verk på det nettstedet. Det samme gjelder for andre typer materialer som gjør inngrep, en liste over slike materialer;
c) opplysning om det materialet som anses å gjøre inngrep, som er gjenstand for inngrepet, eller som anses være nedsettende, og som skal fjernes eller dit tilgangen skal blokkeres, samt informasjon som anses være tilstrekkelig for å gjøre oss i stand til å finne materialet;
d) tilstrekkelig informasjon for å gjøre det mulig å kontakte deg, slik som adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse;
e) en erklæring om at du har god grunn til å tro at bruken av materialet på den måten det klages på, ikke er tillatt av opphavsrettsinnehaveren eller annen innehaver av eiendomsrett, av vedkommendes representant eller etter loven;
f) en erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt, og at du bekrefter at du har rett til å representere en innehaver av en enerett som er gjenstand for et påstått inngrep, eller å representere en person som blir ærekrenket.

15. Informasjon og pressemeldinger
Nettstedet kan inneholde informasjon og pressemeldinger om oss. Selv om vi mente at informasjonen var korrekt på den datoen den ble utarbeidet, fraskriver vi oss alle plikter og forpliktelser om å oppdatere denne informasjonen eller eventuelle pressemeldinger. Informasjon om andre selskaper enn vårt i pressemeldinger eller på andre steder blir ikke godkjent eller stilt til rådighet av oss.

16. Fraskrivningsklausul vedrørende medisinsk og annen rådgivning
Informasjon og annet materiale som publiseres på dette nettstedet, er ikke ment som rådgivning. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar som oppstår hvis du, en annen besøkende på nettstedet eller en person som blir informert om innhold på dette nettstedet, stoler på slik rådgivning.
Nettstedet gir ikke medisinsk rådgivning eller noen annen type helserådgivning, diagnose eller behandling. Nettstedet og tjenestene der, inklusive informasjonen ovenfor, blir kun gitt for informasjonsformål og erstatter ikke profesjonell medisinsk rådgivning, undersøkelse, diagnose eller behandling. Be alltid din lege eller annet kvalifisert helsepersonell om råd før du starter på eller endrer et nytt treningsprogram, endrer livsstil eller forandrer en eksisterende behandling. Ikke vent med å konsultere helsepersonell, og ikke se bort fra medisinske råd basert på informasjonen på dette nettstedet. Medisinsk informasjon endres raskt, og selv om Sun-Maid og de som leverer innhold til Sun-Maid, anstrenger seg for å oppdatere innholdet på nettstedet, kan noe informasjon være foreldet.

17. Oppsigelse
Sun-Maid eller du kan når som helst si opp denne avtalen.

18. Jurisdiksjon og gjeldende lovgivning
Med mindre annet er angitt, er alt materiale på Sun-Maids nettsted stilt til rådighet kun for å informere om Sun-Maid. Sun-Maid kontrollerer og driver dette nettstedet fra hovedkontoret i Kingsburg, California, USA og gjør ingen fremstillinger om at dette materialet er velegnet eller tilgjengelig for bruk andre steder enn i Norge. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å følge gjeldende lokal lovgivning.
I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lover, reguleres og tolkes denne avtalen i henhold til lovgivningen i California, USA, uten at det berører eventuelle prinsipper om lovkonflikter. Eventuelle konflikter som oppstår på grunnlag av innholdet i denne avtalen, vil bli avgjort i de føderale eller delstatlige domstolene i Fresno County, California. Hvis noen del av disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke har tvangskraft, vil den delen anses å kunne skilles ut og vil ikke påvirke gyldigheten og tvangskraften hos noen av de gjenværende bestemmelsene. Eventuelle bevis på at dette nettstedet har blitt brukt til ulovlige formål, vil bli overlevert til politimyndigheten.

19. Eksportkontroll og annen internasjonal informasjon
Med mindre annet er angitt, presenteres materialet på dette nettstedet kun med det formål å markedsføre og gi informasjon om Sun-Maids nettsted og produkter som er tilgjengelige i Norge. Sun-Maid kan ikke garantere at materialet på dette nettstedet er velegnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge. De som velger å gå inn på dette nettstedet utenfor Norge, gjør det på eget initiativ og har selv ansvar for å følge lokale lover, hvis og i den utstrekning lokale lover får anvendelse. Den informasjonen som Sun-Maid publiserer på Internett, kan inneholde henvisninger eller krysshenvisninger til produkter, programmer eller tjenester fra Sun-Maid som ikke er offentliggjort eller tilgjengelige i ditt land.
Videre er programvare fra dette nettstedet gjenstand for amerikanske og internasjonale eksportkontroller. Ingen programvare fra nettstedet kan lastes ned eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres A) til (eller til en statsborger eller person bosatt i) Cuba, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller et annet land som USA har utstedt forbud mot handel med, eller B) til personer oppført på USAs finansdepartements liste over spesielt utpekte statsborgere eller USAs handelsdepartements register over bestillinger som skal nektes, eller til en annen forbudt part. Når du bruker nettstedet, fremholder og garanterer du at du ikke befinner deg i, blir styrt av, er statsborger av eller bosatt i et slikt land, og at du ikke er oppført på noen slik liste.

20. Annet
Med mindre det er forbudt etter loven, skal alle eventuelle tvister mellom deg og Sun-Maid som oppstår i tilknytning til denne avtalen, avgjøres endelig ved bindende voldgift fra American Arbitration Association i henhold til deres regler for handelsvoldgift, gjennom en hastesaksbehandling. Voldgiftsdommerens/-dommernes kjennelse kan bringes inn for alle domstoler med kompetent jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren skal være en person med generell fagkunnskap om det rettslige og forretningsrelaterte innholdet i denne avtalen. Voldgiftsdommeren har ikke rett til å ilegge bøter eller tilkjenne skadeserstatning. Voldgiftsforhandlingene skal finne sted i Fresno County, California, og voldgiftsdommeren skal anvende Californias lover og relevante bevisregler. Dersom alle parter og voldgiftsdommeren er enige om det, kan voldgiftsforhandlingene foregå per telefon eller skriftlig. Med mindre voldgiftsdommeren bestemmer noe annet, kan partene, deres representanter, andre deltakere og voldgiftsdommeren ikke røpe at voldgift har funnet sted, eller voldgiftens innhold og resultat. En part kan ikke anlegge sak, uansett form, knyttet til partenes forpliktelser ifølge denne avtalen mot den andre parten senere enn ett (1) år etter at sakens gjenstand inntraff. Den vinnende parten har, i tillegg til andre rettigheter ifølge denne bestemmelsen, rett til erstatning for rimelige voldgiftskostnader og rimelige advokathonorarer for ivaretakelsen av sine rettigheter i henhold til denne avtalen. Uten at det berører det ovennevnte, kan Sun-Maid søke umiddelbar erstatning hvis du krenker de immaterielle rettighetene ifølge avtalen eller bryter taushetsplikten.

I den utstrekning noe på eller med tilknytning til dette nettstedet strider mot eller ikke stemmer overens med denne avtalen, så gjelder avtalen. Hvis vi unnlater å gjøre gjeldende en bestemmelse i denne avtalen, skal det ikke anses som at denne bestemmelsen ikke gjelder, eller som at vi frafaller retten til å gjøre bestemmelsen gjeldende.